План реализације допунске, додатне наставе и секција