Прелазак ученика старијих разреда на online наставу

                                                  Обавештење за наставнике                                                                                                         14.3.2021.

 

 

Поштовани наставници,

У   петак ,  12.3.2021. године прослеђен   вам  је  допис МПНТР који се односи на прелазак ученика старијих разреда ( од  5. до 8. разр.)  на онлајн наставу  и то од  понедељка, 15.3.2021. године. У складу са упутством  школа је у обавези да ближе уреди начин планирања , организовања и остваривања образовно – васпитног рада путем наставе на даљину , уз важећи распоред часова , у складу са оперативним планом.  Школа је у обавези да измени ОП рада школе и да измењени план достави школској управи на сагласност( план израђује  Педагошки колегијум , стручни сарадници школе и тим за обезбеђивање квалитета рада  и развој установе  ) Пре израде ОП  рада школе  потребно је :

-прикупити податке  од одељењских старешина о броју  ученика који немају могућност праћења онлајн наставе

– прикупити  податке о броју наставника који немају техничких могућности

 Реализација образовно – васпитног  рада  путем наставе на даљину  подразумева следеће :

 1. Планирање и реализација часова редовне и других облика наставе  у реалном времену  према  важећем распореду  часова путем платформе Teams ( трајање часова 45 минута)
 2. Успостављање других канала комуникације за ученике који немају техничких могућности за учење путем Тeams –a. ( e-mail, вибер групе , СМС поруке , припремање и достављање штампаног наставног материјала , упућивање ученика на праћење часова путем  Јавног медијског  сервиса )
 3. Коришћење савремене информационо- комуникационе технологије
 4. Обезбеђивање остваривања прописаних циљева , исхода и стандарда постигнућа
 5. Оцењивање ученика
 6. Психо- социјална подршка ученицима  и родитељима од стране одељењских старешина , предметних наставника и стручних сарадника школе
 7. Праћење квалитета наставе ( инструктивно – педагошки надзор , саветодавна помоћ) од стране стручних сарадника и директора школе

 

 

 1. Планирање и реализација часова редовне наставе и других облика наставе у реалном времену према важећем распореду часова путем платформе Теамс

– Наставом  на даљину  у наредном периоду оствариваће се Посебан  програм који је прописало МП  и то по важећем распореду часова  и по динамици трајања  часова од  45 минута , поштујући петоминутне паузе и велики одмор. Дакле,  часови се реализују у реалном времену. Потребно је да наставници  редовно евидентирају одсутне ученике.  Уколико поједини  ученици из техничких , или неких других разлога ( болест ,  итд.) не могу да приступе Тимс платформи  у предвиђено време  , потребно је да о томе обавесте  своје одељењске старешине  који ће у договору са предметним наставником изнаћи решење како би ученик надокнадио пропуштено . Сви предметни наставници,  као и  одељењске  старешине у есДневнику водиће евиденцију о присуству ученика часовима.

 1. Успостављање других канала комуникације за ученике који немају техничких могућности за учење путем Тeams –a. ( e-mail, вибер групе , СМС поруке , припремање и достављање штампаног наставног материјала , упућивање ученика на праћење часова путем  Јавног медијског  сервиса )

Ученицима који немају техничких могућности за праћење онлајн часова достављаће се наставни материјал у  штампаној форми . Потребно је да  одељењске старешине  направе  списак ученика којима ће се наставни материјал достављати у штампаној форми, или путем неког другог начина комуникације.  Такође ,  у договору  са  одељењским старешинама  ученици ће  биће упућени на праћење часова путем Јавног медијског сервиса РТС  и платформе РТС Планета.

3.Коришћење савремене информационо- комуникационе технологије

Приликом учења на даљину потребно је да наставници  користе  савремене  ИКТ –е  у складу са својим знањима из те области . У неким  случајевима коришћење појединих  алата у настави  не изискује посебна стручна знања из области информатике. У настави је потребно  користити бесплатне  веб алате ,  Power Point презентације ( укључујући и  видео презентације ), коришћење  youtube , facebook-a , блога,  као и  наменских алата за проверу знања и остало.  Коришћење наведеног треба да буде безбедно и контролисано како би процес учења био успешан.

У сврху самовредновања рада наставника , а и школе спроводиће се анкете и за ученике и за наставнике.

4.Обезбеђивање остваривања прописаних циљева , исхода и стандарда постигнућа

Како би ученици  схватили смисао активности на часу и како би могли да усмере своје напоре да те активности реализују и да напредују ка циљу потребно им је на одговарајући начин саопштити шта су циљеви часа и шта се од њих на одређеном часу очекује да науче. Такође , ученицима је потребно дати повратну информацију колико су били успешни и на чему је потребно да раде више.

 5.Оцењивање ученика

У току наставе на даљину наставник  ће  редовно  пратити и оцењивати постигнућа ученика путем формативног-описног оцењивања ( ангажовање ученика , израда домаћих задатака , задатака у оквиру пројектне наставе, писање есеја , рад у оквиру групе  и друге  активности)   и сумативног ( бројчаног  оцењивања) , а у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика.  Такође,  постигнућа ученика као и оцењивање   дужан је  да прати и одељењски старешина  ученика. У наредној седмици неће бити физичких долазака ученика и наставника у школу ради оцењивања.  Приликом оцењивања  потребно је да наставник инсистира на битним садржајима и активностима , односно на онима који су кључни за остваривање исхода учења. Наставник је самосталан у планирању оцењивања , па у складу са тим одлучује  да ли ће се и писмени задаци планирани за наредни период  реализовати путем наставе на даљину.

6.Психо- социјална  подршка ученицима  и родитељима од стране одељењских старешина , предметних наставника и стручних сарадника школе

Школа је дужна да у условима пандемије корона вируса пружа ученицима и родитељима ученика психо – социјалну подршку у смислу постављања едукативних материјала у холу школе ,  на сајту , путем платформе за учење , као и  у виду  разговора са психологом школе , пружање савета итд.

7.Праћење квалитета  наставе ( инструктивно – педагошки надзор , саветодавна помоћ) од стране стручних сарадника и директора школе

Праћење квалитета наставе биће обезбеђено инструктивно – педагошким надзором стручних сарадника и директора школе који су у обавези да прате часове на платформи Тимс , а након тога да на основу посећеног часа напишу извештај о истом . У току трајања претходне онлајн наставе стручни сарадници школе су  израдили   чек листу  за праћење часа , уз помоћ које извештавају  наставника о квалитету посећеног часа  и упознају га са мерама које је потребно предузети како би се отклонили уочени недостаци и како би се квалитет наставе  подигао на виши ниво.

Из свега претходно наведеног издвајају се следеће обавезе :

ОБАВЕЗЕ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА

 1. Прикупити податке о броју  ученика који не могу да прате онлајн наставу и којима је потребна техничка подршка, или успостављање другог начина комуникације  ( Рок за достављање података  психологу школе Јелени Шкодрић   је уторак , 16.  март  до 17 часова)
 2. Редовно пратити присуство ученика на часовима током онлајн наставе
 3. Редовна комуникација са родитељима и ученицима
 4. Редовно вођење евиденције у есДневнику и праћење вођења  евиденције у есДневнику од стране предметних наставника ( захтевати од предметних наставника благовремен и тачан унос прописане евиденције)
 5. Обезбеђивање канала комуникације са ученицима који немају техничких могућности за праћење часова путем Тимса  као и обезбеђивање комуникације са родитељима ( имејл ,  редовно  достављање штампаног наставног  материјала ученицима којима је то потребно, упућивање на Јавни медијски сервис итд. )
 6. Часове одељењског старешине поред планираних тема ИСКОРИСТИТИ ЗА психо – социјалну подршку ученицима као и   подсећање ученика  на  мере заштите од covid-19 и у кућним условима

   ОБАВЕЗА СВИХ ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА

– укључивање на Тимс платформу у реалном времену , по важећем распореду часова у трајању од 45 минута.

подизање мотивације ученика за учење на даљину

-Дневне припреме за часове правити у електронској форми

-планиране писмене и контролне задатке по могућству не одлагати ( по процени наставника ; није обавезно)

– на платформи ученицима  ОБАВЕЗНО представити поштовање   договореног  начина  рада , поштовање рокова , омогућити безбедност  на платформи ( не тражити од ученика слање видео записа/ фотографија  где се они виде, како би се спречила злоупотреба у виртуелном простору)

ОБАВЕЗНО евидентирати одсуство ученика са онлајн часа  како би сваки одељењски старешина имао увид  у то колико ученици прате онлајн наставу и који су разлози одсуства ( евиденција као и у редовним условима ). Из тог разлога потребна је интензивна комуникација између предметних  наставника и одељењских старешина

– коришћење информационо – комуникационе технологије

-БЛАГОВРЕМЕНО   израдити  штампане наставне  материјале ученицима који не могу да прате учење путем платформе

ВАЖНО И ОБАВЕЗНО!!!

Прва страна штампаног наставног материјала треба  да садржи следеће податке :

Школска година ; датум   достављања штампаног материјала  ; Име и презиме наставника ; Наставни предмет ;  Наставна јединица ;  Име и презиме ученика ; разред и одељење.

 

-обезбедити индивидуализовани приступ ученицима и водити рачуна о њиховом укупном задужењу на дневном и недељном нивоу

– уколико се врши онлајн провера знања најавити је  2 дана раније као и најавити које градиво провера обухвата

-одлагање израде провере знања код ученика  из оправданих разлога

-писмене провере најавити пет дана раније

– сваку оцену ученику је потребно ОБАВЕЗНО образложити

–  Уколико неки ученици из техничких  ( оправданих ) разлога у одређено време не буду у могућности да приступе онлајн часу потребно је да наставници таквим ученицима  у току дана поставе  материјал и дају рокове за  израду задатака.

– оцењивање  изводити у складу са Правилником о оцењивању

Директор школе и стручни сарадници  су у  обавези да :

 • Анализирају техничке могућности ученика на основу достављених података одељењских старешина ; анализирају техничке могућности наставника за реализацију онлајн наставе
 • Прате наставу и остваре приступ виртуелним учионицама , часовима наставе на даљину и врше инструктивно – педагошки надзор , односно пружају саветодавну подршку наставницима у циљу подизања квалитета наставе

Уколико у току онлајн наставе буде нових информација сви наставници ће бити благовремено о томе  обавештени.

 

Директор школе

Снежана Мићовић